valse prachtridderwants (lygaeus simulans)

 (1040*780)
(1040*780)