veldhommel (bombus lucorum)

 (1280*960)
(1280*960)